Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Ateliér nových médií

charakteristika

Cílem oboru je integrovat oděvní a tradiční řemeslnou textilní tvorbu do světa současných prostředků vizuální a audiovizuální komunikace.

Výuka je zaměřena jednak na seznámení se s textilním uměním v jeho výtvarné i řemeslné složce, jednak na rozvoj komunikačních schopností, především ve sféře vizuální komunikace. Absolvent oboru bude schopen využívat pro svou práci všech možností digitální fotografie, tedy sám ovládat techniku snímků, jejich počítačového zpracování a archivace a zároveň spolupracovat s profesionálním fotografem. Díky osvojení nejfrekventovanějších grafických programů dokáže vytvořit webovou prezentaci a propagační tiskoviny a zároveň bude schopen spolupracovat s profesionálními studii a grafiky. Obeznámí se s problematikou výstavní a pódiové prezentace textilní tvorby a v kontaktu s jejími tvůrci bude schopen vystupovat jako rovnocenný partner.

Výuka samozřejmě není jen teoretická. Škola pořádá a spolupořádá výstavy, módní přehlídky, účastní se řady soutěží, spolupracuje s agenturou Czechoslovak models. Na všech formách její prezentace se aktivně podílejí studenti a získávají praxi také v partnerských organizacích.

ateliérová galerie

multimedia

Galerie obsahuje videa, animace, ale i projekty (např. interaktivní hřiště) vyžadující aktivní zapojení diváka.

[*] Další krátká videa jsou dostupná na vimeo.com/mediatx.

učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty Předměty odborného vzdělávání

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk: anglický

Základy společenských věd

Dějepis

Chemie

Fyzika

Ekologie

Matematika

Tělesná výchova

Základy informačních technologií

Ekonomika

Dějiny výtvarného umění

Výtvarná příprava I.

Výtvarná příprava II.

Projekt: malování v přírodě

Figurální kreslení

Technologie textilní

Technologie oborová

Navrhování

Technická příprava: fotografie

Počítačová grafika

Řemeslné techniky

Výstavní prezentace a modeling

Multimediální tvorba

Oborová praxe

Přehled vyučovacích hodin ke stažení zde.

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Kultivované používání jazyka patří k základním dovednostem vzdělaného člověka. Cílem výuky je prohlubování vědomostí a dovedností a jejich využití jako nástroje žákovy výchovy a sebevýchovy. Ve výuce je uplatňován výklad, práce s textem, opakování, diskuze, dialogické metody, skupinová práce. Především je ale nutné se zaměřit na rozbory nedostatků ve vyjadřování žáků a na praktický rozbor jazykových projevů. Dále jsou ve výuce uplatňována mluvní cvičení a samostatná práce žáků, vyhledávání informací a domácí úkoly. Výuka může být doplněna besedami a návštěvami výstav (propojení s odbornými předměty).

Počet hodin v ročníku: 2 | 1 | 1 | 1

Literatura

Žáci jsou vedeni k četbě a k formulování vlastní interpretace díla. Formou výkladu se seznamují s vývojem literatury a se základními pojmy z teorie literatury. Dále jsou žáci vedeni k získávání informací z různých zdrojů (učebnice, encyklopedie, internet) a k jejich následné analýze. Výsledkem jejich kritické práce by mělo být pochopení smyslu textu a formulace vlastního názoru. Žáci se učí zařadit literární text do společensko-historických souvislostí. Zároveň by měli umět posoudit estetickou kvalitu vybraných ukázek. Ve výuce je uplatňován výklad učitele, referáty, diskuze, skupinová i individuální práce, samostatné získávání informací. Jsou využívány jejich znalosti a dovednosti z oblastí společenskovědního a odborného vzdělávání.

Počet hodin v ročníku: 1 | 2 | 2 | 1

Cizí jazyk: anglický

Cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je využívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových znalostí. Jazykové vzdělávání rozvíjí sociální kompetence žáků a kultivuje jejich jazykový projev.

Počet hodin v ročníku: 3 | 3 | 3 | 3

Základy společenských věd

Předmět Základy společenských věd tvoří hlavní část základní úrovně maturitní zkoušky společenskovědního vzdělávání. Učivo vychází z vědeckého pojetí člověka a jeho postavení ve světě – v lidském společenství (psychologie, sociologie, právo, filozofie s etikou, náboženství), jako občana, Evropana a světoobčana (demokracie, mezinárodní situace, integrace).

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 2 | 2

Dějepis

Dějepis plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických věd a vytváří žákovo historické vědomí. Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává a má významnou úlohu pro rozvoj jeho občanských postojů a samostatného myšlení. Výuka dějepisu navazuje na znalostí žáků získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí tak, aby žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své současnosti.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 0 | 1

Chemie

Obsah a rozsah výuky předmětu přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do chemických dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Chemické vzdělávání poskytuje základ pro pochopení stavby a struktury textilních vláken a principu jejich modifikace a zušlechťování.

Počet hodin v ročníku: 2 | 0 | 0 | 0

Fyzika

Obsah a rozsah výuky předmětu směřuje k osvojení základních abstraktních obsahů fyziky, vymezených osnovami a kvalitativně modifikovaných vzhledem k intelektuální úrovni a věku studenta, rozsahu dotace hodin a celkovému zaměření školy. Škola volí proto variantu C s nižšími nároky na fyzikální vzdělání. Rozvíjí se přednostně schopnost koncentrace ducha, racionální úsudek, logika, syntetické a analytické myšlení. Klade se důraz na přesnost a stručnost vyjadřování, probouzí se smysl pro exaktní a kauzální myšlení.
Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení základů disciplíny k uvědomění si jejího významu pro pochopení přírodních jevů a zákonů, k vytvoření adekvátních žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí, k profesnímu i občanskému životu, pochopení dialektických souvislostí přírodních dějů, které vede k formování relevantního zralého filosofického názoru a pozitivního sociálního myšlení.

Počet hodin v ročníku: 0 | 1 | 0 | 0

Ekologie

Žák získá vědomosti, dovednosti a postoje v oblastech základy biologie a ekologie a z průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Cílem je ovlivnit jeho postoje, aby ekologické myšlení a ochrana životního prostředí byly součástí jeho životních postojů.

Počet hodin v ročníku: 0 | 1 | 0 | 0

Matematika

Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení základů disciplíny k uvědomění si jejího významu pro pochopení přírodních jevů a zákonů, k vytvoření adekvátních žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí, k profesnímu i občanskému životu, pochopení dialektických souvislostí dějů přírodních i společenských, které vede k formování relevantního zralého filosofického názoru a pozitivního sociálního myšlení.
Rozvíjí se přednostně obecné schopnosti – schopnost koncentrace ducha, racionální úsudek, logické myšlení, abstrakce, schopnost syntetického a analytického myšlení s důrazem na přesné a stručné vyjadřování, formuje se smysl pro exaktní myšlení.
Hloubka a rozsah probírané látky jsou přizpůsobeny intelektuální úrovni a věku studenta, rozsahu dotace hodin a celkovému zaměření školy. Škola volí proto variantu C s nižšími nároky na matematické vzdělání.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 0 | 0

Tělesná výchova

Předmět tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace studentů a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 2 | 2

Základy informačních technologií

Cílem předmětu je připravit žáky k efektivní práci s technickými a softwarovými prostředky, ke schopnosti účelně vyhledávat informace a pracovat s nimi, komunikovat a vytvářet požadované výstupy. Obsah a rozsah výuky směřuje ke kompetenci žáků využívat prostředky ICT jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém občanském životě.

Počet hodin v ročníku: 4 | 0 | 0 | 0

Ekonomika

Tento předmět tvoří součást základní úrovně maturitní zkoušky Občanský a společenskovědní základ. Obsahem učiva vychází z poznatků, které se týkají tržní ekonomiky. Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzováni podnikových činnosti kriterium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikáni. Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu, managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu drobných hospodářských subjektů. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství i EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 2 | 1

Dějiny výtvarného umění

Žák získá bezpečnou znalost historického vývoje společnosti v širších kontextech výtvarného umění a vizuální kultury od jejího vzniku až po současnost. Dokáže na základě stylových charakteristik určit časovou a stylovou příslušnost výtvarného díla i díla textilního a oděvního umění a projektovat tyto znalosti do vlastní tvorby. Zná odbornou terminologii a umí ji užívat při deskripci, analýze a interpretaci výtvarného díla a uměleckořemeslného artefaktu. Dobře se orientuje v základech filosofie a teorie umění, estetiky, psychologie a sociologie umění a antropologie umění a kultury.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 3 | 3

Výtvarná příprava I.

Výtvarná příprava vede k získání základních výtvarných vyjadřovacích dovedností. Žák je veden jak k řemeslnému zvládnutí technik a technologií využívaných v různých oborech výtvarného umění, tak k tvořivosti, originalitě, fantazijní práci, kreativitě. Během dvouleté výuky Výtvarné přípravy se všestranně připravuje na další studium uměleckého oboru i na budoucí profesi. Tvoří si vlastní výtvarný názor, kultivuje svoji osobnost.

Počet hodin v ročníku: 4 | 4 | 0 | 0

Výtvarná příprava II.

Cílem předmětu je získání základních výtvarných a stylistických vyjadřovacích dovedností. Žák je veden jak k řemeslnému zvládnutí technik písma tak výtvarné stylizaci. Používá příslušné programové vybavení při práci s textem a písmem, aktivně aplikuje zásady vzájemného působení písma a obrazu a kreativně využívá výtvarné a výrazové možnosti používaných technologií. Sleduje vývojové trendy v oboru, pracuje s odbornou literaturou a využívá informační technologie.

Počet hodin v ročníku: 2 | 1 | 0 | 0

Projekt: malování v přírodě

Projekt je zaměřen především na prohloubení a zdokonalení výtvarných návyků a dovedností uplatňovaných při tvorbě v krajině. Práce navazuje na předměty Výtvarné přípravy, Figurálního kreslení a oborové specializace.

Počet týdnů v ročníku: 1 | 1 | 1 | 0

Figurální kreslení

Základním cílem předmětu Figurální kreslení je dostatečné zvládnutí techniky realistické kresby a její uvolnění do vlastní umělecké transformace. Smyslem je chápání lidské postavy jako proporčního měřítka pro všechny obory umělecko-řemeslné činnosti. Důraz je kladen na rozvíjení vlastního výtvarného názoru, estetického cítění a samostatné potřeby tvorby.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 3 | 4

Technologie textilní

Obsah a rozsah výuky směřuje k osvojení odborné terminologie a správnému rozhodování při výběru vhodných textilních materiálů pro vlastní řemeslné techniky. Učivo umožňuje aplikovat získané vědomosti, dovednosti a postoje při realizaci vlastních návrhů a jejich propagaci.

Počet hodin v ročníku: 1 | 1 | 2 | 1

Technologie oborová

Oborová technologie zahrnuje informačně technický základ pro řemeslnou tvorbu oboru. Na základě historického vývoje technologií a technik dává základ v odborné terminologii a používaných materiálech. Vede samostatnosti v technické přípravě a její pozdější aplikaci v předmětech Tecnická příprava: fotografie, Počítačová grafika a Multimediální tvorba.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 1 | 1

Tecnická příprava: fotografie

Technická příprava je základem a součástí další výtvarné práce. Vede žáky k volbě vhodných výrazových prostředků, k technickým a obrazovým záznamům v souladu s výtvarným záměrem a technologií dalších výtvarných zpracování. Rozvíjí technické myšlení, plošnou i prostorovou představivost. Vede k samostatnosti v technické přípravě a její aplikaci v předmětech Návrhové tvorby a realizace v materiálu.

Počet hodin v ročníku: 4 | 4 | 0 | 0

Počítačová grafika

Učivo vychází z obsahového okruhu Návrhová tvorba a realizace v materiálu. Cílem procesu tvorby je grafické zpracování inspiračního námětu, vytvoření prezentace či portfolia. Zadání dílčích úkolů je směrováno k chápání textilií jako součástí širšího výtvarného prostředí reflektujícího aktuální impulsy.

Počet hodin v ročníku: 0 | 3 | 3 | 0

Řemeslné techniky

Hlavním cílem předmětu je, aby žáci na základě vlastní zkušenosti pochopili řemeslnou a výtvarnou podstatu vzniku a specifik textilního výtvarnictví a mohli jej tak lépe a s pochopením propagovat. Předmět řemeslné techniky slouží k získání základní orientace v technologických postupech a materiálech i zpracovávání výtvarného záměru užívaných při zhotovování textilních děl. Vede žáky k efektivnímu organizování práce, svojí i ve skupině, ke stanovenému termínu.

Oblasti výuky:

Ruční tisk | Ruční tkaní | Ruční výšivka | Základy šití | Ručně paličkovaná krajka | Ručně šitá krajka

Počet hodin v ročníku: 5 | 5 | 6 | 0

Výstavní prezentace a modeling

Předmět je zaměřen na prezentaci textilních děl. Žáci si osvojí postupy přípravy a realizace výstavy, vyznají se v základních požadavcích na technickou a obsahovou stránku výstav, dokážou navrhnout výtvarné a architektonická řešení. Orientují se v oblasti modelingu, rozumí specifikům práce modelingové agentury, znají organizaci módní přehlídky, ovládají problematiku módní fotografie a reklamy, jsou obeznámeni se specifiky prostředí a současnými trendy.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 3 | 4

Multimediální tvorba

Žáci jsou vedeni tak, aby zpracovali podklady pro aplikaci v různých technologiích a s ohledem na požadavky elektronických médií. Používali kreativní a technologické postupy nutné pro zpracování zadání pokročilé techniky ve správě multimediálního obsahu. Tvořili v rozličných oblastech elektronického publikování, byli schopni komplexního zpracování dílčího tématu. Volili nejvhodnější technologie i výstupní formy. Svoji prací přizpůsobovali požadovanému vizuálnímu stylu a projevovali svoji invenci.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 3 | 6

Oborová praxe

Odborná praxe probíhá pod vedením vyučujících praxe buď v rámci školního ateliéru nebo ve vybraných fotografických ateliérech, grafických studiích nebo v muzeích a galeriích. V rámci odborné praxe se žáci seznamují s reálným pracovištěm, s jeho organizační činností a náplní práce. Škola zajišťuje kontrolu studentů vykonávajících odbornou praxi mimo budovu školy.

Počet týdnů v ročníku: 0 | 2 | 2 | 0

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9