Textilní škola - Q. menu Up Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Ateliér bytového designu Ateliér textilního designu Ateliér nových médií Ateliér oděvu

Ateliér hračky a košíkářských technik

Dobíhající zaměření

Zaměření bude od školního roku 2018/19 nahrazeno Ateliérem textilního designu.

charakteristika

Hlavními uměleckořemeslnými disciplínami jsou textilní hračka a košíkářství, kde se studenti seznamují s různými materiály, jejich vlastnostmi a řemeslnými technikami, které využívají při ztvárnění vlastního výtvarného záměru. Nejpřirozenější cestou ověřování srozumitelnosti výtvarné stylizace i řemeslného provedení je spolupráce s mateřskou školou či dětským oddělením v nemocnici.

Předmět Řemeslné techniky je rozdělen do dvou částí:
Cílem části textilní hračka je výtvarné, technické i řemeslné zvládnutí jednoduché i plně pohyblivé hračky, vytvoření prostorových objektů nebo nástěnných sestav do dětského interiéru a dalších dekorativních artefaktů. Žáci se naučí základy ručního i strojového šití, vyzkouší si technologické postupy a materiály různých vlastností. Při řešení dalších volnějších úkolů se okrajově zabývají oděvním doplňkem nebo drobnostmi do interiéru.
V odvětví košíkářství se studenti nejprve učí plést základní tvary běžných užitných i dekorativních předmětů z proutí, slámy, šustí nebo pedigu či orobince. Vyrábějí koše, oplétají demižóny, lahve, vytvářejí oděvní doplňky a šperky. Později pracují na volnějších úkolech, dělají prostorové objekty nebo interiérové doplňky z tradičních i nových materiálů.

Nedílnou součástí výuky jsou řemeslné techniky doprovodné - ruční výšivka, tisk a ruční tkaní.

ateliérová galerie

multimedia

kočka

učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty Předměty odborného vzdělávání

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk: anglický

Základy společenských věd

Dějepis

Chemie

Fyzika

Ekologie

Matematika

Tělesná výchova

Základy informačních technologií

Ekonomika

Dějiny výtvarného umění

Výtvarná příprava I.

Výtvarná příprava II.

Projekt: malování v přírodě

Figurální kreslení

Technologie textilní

Technologie oborová

Technická příprava

Navrhování

Řemeslné techniky: základní

Řemeslné techniky: doprovodné

Oborová praxe

Přehled vyučovacích hodin ke stažení zde.

Český jazyk a literatura

Český jazyk

Kultivované používání jazyka patří k základním dovednostem vzdělaného člověka. Cílem výuky je prohlubování vědomostí a dovedností a jejich využití jako nástroje žákovy výchovy a sebevýchovy. Ve výuce je uplatňován výklad, práce s textem, opakování, diskuze, dialogické metody, skupinová práce. Především je ale nutné se zaměřit na rozbory nedostatků ve vyjadřování žáků a na praktický rozbor jazykových projevů. Dále jsou ve výuce uplatňována mluvní cvičení a samostatná práce žáků, vyhledávání informací a domácí úkoly. Výuka může být doplněna besedami a návštěvami výstav (propojení s odbornými předměty).

Počet hodin v ročníku: 2 | 1 | 1 | 1

Literatura

Žáci jsou vedeni k četbě a k formulování vlastní interpretace díla. Formou výkladu se seznamují s vývojem literatury a se základními pojmy z teorie literatury. Dále jsou žáci vedeni k získávání informací z různých zdrojů (učebnice, encyklopedie, internet) a k jejich následné analýze. Výsledkem jejich kritické práce by mělo být pochopení smyslu textu a formulace vlastního názoru. Žáci se učí zařadit literární text do společensko-historických souvislostí. Zároveň by měli umět posoudit estetickou kvalitu vybraných ukázek. Ve výuce je uplatňován výklad učitele, referáty, diskuze, skupinová i individuální práce, samostatné získávání informací. Jsou využívány jejich znalosti a dovednosti z oblastí společenskovědního a odborného vzdělávání.

Počet hodin v ročníku: 1 | 2 | 2 | 1

Cizí jazyk: anglický

Cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je využívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových znalostí. Jazykové vzdělávání rozvíjí sociální kompetence žáků a kultivuje jejich jazykový projev.

Počet hodin v ročníku: 3 | 3 | 3 | 3

Základy společenských věd

Předmět Základy společenských věd tvoří hlavní část základní úrovně maturitní zkoušky společenskovědního vzdělávání. Učivo vychází z vědeckého pojetí člověka a jeho postavení ve světě – v lidském společenství (psychologie, sociologie, právo, filozofie s etikou, náboženství), jako občana, Evropana a světoobčana (demokracie, mezinárodní situace, integrace).

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 2 | 2

Dějepis

Dějepis plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických věd a vytváří žákovo historické vědomí. Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává a má významnou úlohu pro rozvoj jeho občanských postojů a samostatného myšlení. Výuka dějepisu navazuje na znalostí žáků získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí tak, aby žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své současnosti.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 0 | 1

Chemie

Obsah a rozsah výuky předmětu přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do chemických dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Chemické vzdělávání poskytuje základ pro pochopení stavby a struktury textilních vláken a principu jejich modifikace a zušlechťování.

Počet hodin v ročníku: 2 | 0 | 0 | 0

Fyzika

Obsah a rozsah výuky předmětu směřuje k osvojení základních abstraktních obsahů fyziky, vymezených osnovami a kvalitativně modifikovaných vzhledem k intelektuální úrovni a věku studenta, rozsahu dotace hodin a celkovému zaměření školy. Škola volí proto variantu C s nižšími nároky na fyzikální vzdělání. Rozvíjí se přednostně schopnost koncentrace ducha, racionální úsudek, logika, syntetické a analytické myšlení. Klade se důraz na přesnost a stručnost vyjadřování, probouzí se smysl pro exaktní a kauzální myšlení.
Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení základů disciplíny k uvědomění si jejího významu pro pochopení přírodních jevů a zákonů, k vytvoření adekvátních žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí, k profesnímu i občanskému životu, pochopení dialektických souvislostí přírodních dějů, které vede k formování relevantního zralého filosofického názoru a pozitivního sociálního myšlení.

Počet hodin v ročníku: 0 | 1 | 0 | 0

Ekologie

Žák získá vědomosti, dovednosti a postoje v oblastech základy biologie a ekologie a z průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Cílem je ovlivnit jeho postoje, aby ekologické myšlení a ochrana životního prostředí byly součástí jeho životních postojů.

Počet hodin v ročníku: 0 | 1 | 0 | 0

Matematika

Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení základů disciplíny k uvědomění si jejího významu pro pochopení přírodních jevů a zákonů, k vytvoření adekvátních žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí, k profesnímu i občanskému životu, pochopení dialektických souvislostí dějů přírodních i společenských, které vede k formování relevantního zralého filosofického názoru a pozitivního sociálního myšlení.
Rozvíjí se přednostně obecné schopnosti – schopnost koncentrace ducha, racionální úsudek, logické myšlení, abstrakce, schopnost syntetického a analytického myšlení s důrazem na přesné a stručné vyjadřování, formuje se smysl pro exaktní myšlení.
Hloubka a rozsah probírané látky jsou přizpůsobeny intelektuální úrovni a věku studenta, rozsahu dotace hodin a celkovému zaměření školy. Škola volí proto variantu C s nižšími nároky na matematické vzdělání.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 0 | 0

Tělesná výchova

Předmět tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace studentů a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 2 | 2

Základy informačních technologií

Cílem předmětu je připravit žáky k efektivní práci s technickými a softwarovými prostředky, ke schopnosti účelně vyhledávat informace a pracovat s nimi, komunikovat a vytvářet požadované výstupy. Obsah a rozsah výuky směřuje ke kompetenci žáků využívat prostředky ICT jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém občanském životě.

Počet hodin v ročníku: 4 | 0 | 0 | 0

Ekonomika

Tento předmět tvoří součást základní úrovně maturitní zkoušky Občanský a společenskovědní základ. Obsahem učiva vychází z poznatků, které se týkají tržní ekonomiky. Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzováni podnikových činnosti kriterium ekonomické efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikáni. Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu, managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu drobných hospodářských subjektů. Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství i EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 2 | 1

Dějiny výtvarného umění

Žák získá bezpečnou znalost historického vývoje společnosti v širších kontextech výtvarného umění a vizuální kultury od jejího vzniku až po současnost. Dokáže na základě stylových charakteristik určit časovou a stylovou příslušnost výtvarného díla i díla textilního a oděvního umění a projektovat tyto znalosti do vlastní tvorby. Zná odbornou terminologii a umí ji užívat při deskripci, analýze a interpretaci výtvarného díla a uměleckořemeslného artefaktu. Dobře se orientuje v základech filosofie a teorie umění, estetiky, psychologie a sociologie umění a antropologie umění a kultury.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 3 | 3

Výtvarná příprava I.

Výtvarná příprava vede k získání základních výtvarných vyjadřovacích dovedností. Žák je veden jak k řemeslnému zvládnutí technik a technologií využívaných v různých oborech výtvarného umění, tak k tvořivosti, originalitě, fantazijní práci, kreativitě. Během dvouleté výuky Výtvarné přípravy se všestranně připravuje na další studium uměleckého oboru i na budoucí profesi. Tvoří si vlastní výtvarný názor, kultivuje svoji osobnost.

Počet hodin v ročníku: 4 | 4 | 0 | 0

Výtvarná příprava II.

Předmět je zaměřen na ručně psané písmo a ornamentní stylizaci. Základním cílem předmětu je získání základních výtvarných a stylistických vyjadřovacích dovedností. Žák je veden jak k řemeslnému zvládnutí technik a technologií využívaných v různých oborech výtvarného umění, tak k tvořivosti, originalitě, fantazijní práci, kreativitě.

Počet hodin v ročníku: 2 | 0 | 0 | 0

Projekt: malování v přírodě

Projekt je zaměřen především na prohloubení a zdokonalení výtvarných návyků a dovedností uplatňovaných při tvorbě v krajině. Práce navazuje na předměty Výtvarné přípravy, Figurálního kreslení a oborové specializace.

Počet týdnů v ročníku: 1 | 1 | 1 | 0

Figurální kreslení

Základním cílem předmětu Figurální kreslení je dostatečné zvládnutí techniky realistické kresby a její uvolnění do vlastní umělecké transformace. Smyslem je chápání lidské postavy jako proporčního měřítka pro všechny obory umělecko-řemeslné činnosti. Důraz je kladen na rozvíjení vlastního výtvarného názoru, estetického cítění a samostatné potřeby tvorby.

Počet hodin v ročníku: 0 | 0 | 3 | 4

Technologie textilní

Obsah a rozsah výuky směřuje k osvojení odborné terminologie a správnému rozhodování při výběru vhodných textilních materiálů pro vlastní řemeslné techniky. Učivo umožňuje aplikovat získané vědomosti, dovednosti a postoje při realizaci vlastních návrhů a jejich propagaci.

Počet hodin v ročníku: 1 | 1 | 2 | 2

Technologie oborová

Obsah a rozsah výuky předmětu pro Ateliér hračky a košíkářských technik směřuje k osvojení odborné terminologie a správnému rozhodování při výběru vhodných textilních materiálů pro vlastní řemeslné techniky. Učivo umožňuje aplikovat získané vědomosti, dovednosti a postoje při realizaci vlastních návrhů.

Počet hodin v ročníku: 1 | 1 | 0 | 0

Tecnická příprava

Cílem vyučovacího předmětu Technická dokumentace je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti v grafickém vyjadřování návrhů textilních hraček, dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů. Učivo tvoří spolu s dalšími odbornými předměty, zejména praktickými cvičeními – Textilní hračka, Košíkářství a Navrhováním základ pro vlastní návrhářskou a uměleckořemeslnou činnost. Žák získává znalosti zaměřené k přesné a přesvědčivé práci směřující k úspornému a čitelnému grafickému vyjádření textilních a příbuzných technik i v utvrzování prostorové představivosti upřesňující estetický vzhled výrobku. Osvojuje si výrobní technologie, učí se vytvářet dokumentaci jako předlohu pro řemeslné zpracování.

Počet hodin v ročníku: 2 | 2 | 2 | 0

Řemeslné techniky: základní

Předměty řemeslných technik vedou žáky k volbě vhodných tradičních i nových technologických postupů, materiálů a pomůcek v souladu s výtvarným záměrem. Hospodárně a ekologicky je používat při realizaci výtvarných návrhů s vysokými nároky na úroveň řemeslného zpracování. Efektivně organizovat práci, svoji i ve skupině, ke stanovenému termínu. Hodnotit kvalitu dílčích operací i výsledného produktu, včetně bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Obhájit nejvhodnější postup realizace návrhů vlastních i jiných výtvarníků.

Oblasti výuky:

textilní hračka | košíkářství

Počet hodin v ročníku: 8 | 8 | 8 | 10

Řemeslné techniky: doprovodné

Obsah a rozsah výuky předmětu směřuje ke schopnosti žáků  samostatně používat tradiční textilní techniku. Posláním předmětu je rozvíjet úsilí žáků vedoucí k dokonalému provedení práce v souladu s výtvarným záměrem. Při tvorbě jsou žáci vedeni k uplatňování tradičních i moderních technik a technologických postupů.

Oblasti výuky:

ruční výšivka | tisk | ruční tkaní

Počet hodin v ročníku: 0 | 3 | 3 | 0

Oborová praxe

Odborná praxe probíhá pod vedením vyučujících praxe buď v školním ateliéru nebo ve vybraných textilních ateliérech, podnicích zaměřených na textilní výrobu nebo v muzeích a galeriích. V rámci odborné praxe se žáci seznamují s reálným pracovištěm, s jeho organizační činností a náplní práce. Škola zajišťuje kontrolu studentů vykonávajících odbornou praxi mimo budovu školy.

Počet týdnů v ročníku: 0 | 2 | 2 | 0

PRG a TX logo
© | Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1 U Půjčovny 9